www.smcentrumwola.pl
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PDF Drukuj

 

Warszawa, dnia  4.05.2015

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd S.M. „Centrum – Wola” działając w oparciu o § 46 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków
S. M. „Centrum – Wola”


1. Zebranie I Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 25.05.2015r. (poniedziałek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach Płocka 4, 8, Skierniewicka 1/7, 13 - w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER przy ul. Wolskiej  43  w Warszawie (4 piętro, sala nr 405),

2. Zebranie II Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 26.05.2015r. (wtorek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach Płocka 10, 12, 14, Skierniewicka 15, 17, 19 - w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER przy ul. Wolskiej  43 w Warszawie (4 piętro, sala nr 405),

3. Zebranie III Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 28.05.2015r. (czwartek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach przy ul. Wolskiej 69, 75, 81 - w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER przy ul. Wolskiej  43 w Warszawie  (4 piętro, sala nr 405),

4. Zebranie IV Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 21.05.2015r.  (czwartek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynku przy ul. Ludwiki 4 – w sali konferencyjnej w budynku Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11,

5.Zebranie V Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 27.05.2015r.  (środa) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach przy ul. Kasprzaka 24 (pawilon) i ul. Kasprzaka 24a. - w sali konferencyjnej w budynku Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11,

6. Zebranie VI Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 20.05.2015r. (środa) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach przy ul. Ludwiki 1b, 3a, 5a - w sali konferencyjnej w budynku Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11,

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2014r. – dyskusja.

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014r. – dyskusja i podjęcie uchwały Nr 59/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN za 2014r.

6.Podjęcie uchwały Nr 60/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.

7.Podjęcie uchwał: Nr 61/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014r.; Nr 62/WZ/2015 w sprawie udzielenia absolutorium  Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Michalakowi; Nr 63/WZ/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Beaty Łysiak.

8.Przyjęcie uchwały Nr 64/WZ/2015 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2016r.

9.Omówienie sprawy odwołania od uchwały Rady Nadzorczej przez ................................................. podjęcie uchwały Nr 65/WZ/2015 w sprawie odwołania ....................... od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum-Wola”  Nr 26/VIII/2014 z dnia 25 września 2014r.

10.Omówienie propozycji zmian w Statucie Spółdzielni

-  dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr 66/WZ/2015 w sprawie zmian w Statucie S.M. „Centrum – Wola”.

11.Informacja Zarządu ws. negocjacji dot. drogi dojazdowej do budynków Wolska 69, 75, 81 dz. ew. 25/7

- dyskusja

- podjęcie uchwały Nr 67/WZ/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania części działki ew. 25/7 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa.

12. Informacja na temat podjętych przez Zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą działań zapewniających mieszkańcom Osiedla bezpieczeństwo w związku z budową II linii metra przebiegającą częściowo pod budynkami Spółdzielni i w ich pobliżu.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad.

Wszyscy członkowie mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, bilansem Spółdzielni za 2014r. oraz projektami uchwał od Nr 59 do Nr 67, które wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11 w Warszawie oraz umieszczonymi na stronie internetowej Spółdzielni www.smcentrumwola.pl.

W zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zabranie dowodów osobistych.

Zarząd S.M. „Centrum – Wola”